Onkologické ochorenie prsníka

Základné info

Postup pri podozrení na onkologické ochorenie prsníka (OOP)

Ak mamografickévyšetrenieukáže podozrenie na OOP, je potrebné doplniť ešte ďalšie vyšetrenia. Podozrenie sa overuje vyšetrením ultrazvukom, v určitých prípadoch použitím magnetickej rezonancie (MR), v niektorých prípadoch aj duktografiou (špeciálne vyšetrenie mliekovodov).Nález sa ešte overuje biopsiou (odobratím tkaniva na histologické vyšetrenie).


1. Staging – štádiá ochorenia

V prípade potvrdenia OOP je potrebné určiť aj štádium ochorenia. Toto je potrebné aj pre plánovanie ďalšej liečby. Plánovanie terapie vyžaduje znalosť, či sa nádor rozšíril v tele. Štádium sa určuje podľa veľkosti nádoru a zistenia prítomnosti metastáz.Preto je potrebné doplniť:ultrasonografiu (USG), röntgenové vyšetrenie, počítačovú tomografiu hrudnej a brušnej oblasti (CT), gamagrafiu skeletu celého tela a viaceré laboratórne vyšetrenia. Tak sa dá zistiť, či sa rakovina rozšírila a ak áno, tak v ktorých oblastiach a v akom rozsahu.

Často sa prvé metastázy prejavia v lymfatických uzlináchpazuchy, preto ich vyšetrenie sa vždy realizujepočas operácie OOP, a to vyšetrením odstránených lymfatických uzlín pazuchy alebo - na skúsených zdravotníckýchpracoviskách – vyšetrením tzv. sentinelovej uzliny. Ak sa histologickým vyšetrením prítomnosť rakovinových buniek nepotvrdí, ponechajú sa ostatné lymfatické uzliny bez zásahu.


1.1 Carcinoma in situ

Týmto pojmom sa označujú včasné štádiá OOP často bez metatáz v lymfatických uzlinách.

Lobulárny karcinóm in situ nie je ešte rakovina, ale v prsníku sa už nachádzajú atypické bunky a riziko onkologického ochorenia je vysoké.
Pri duktálnom karcinóme in situ sa nádorovébunky už nachádzajú v sliznici žľazového vývodu, pričom okolitétkanivo nie je ešte postihnuté. Tieto bunky sú lokálne ohraničené a musia sa operatívne odstrániť v celom rozsahu.


2. Chirurgická liečba

Každý karcinóm prsníkaje žiaduce operatívne odstrániť. Podľa veľkosti a polohy nádoru sa buď vykoná operácia so zachovaním prsníka, alebo v určitých prípadoch je žiaľ nevyhnutné kompletné odstránenie prsníka (mastektómia). Gnant: ”Dôležité je odstránenie nádoru bez zvyšku. V dnešnej dobe sa však až v 80 % prípadov kombináciou rôznych konceptov terapie darí prsník zachovať. Následný kozmetický výsledok je tiež veľmi dôležitý.“ Preto sa mnohých prípadoch pred operáciou aplikuje tzv. neoadjuvantná medikamentózna terapia na zmenšenie nádoru.


3. Chemoterapia

Pri onkologických ochoreniach prsníka sa už oddávna aplikujú rozličné formy chemoterapie. Chemoterapia sa aplikuje v cykloch a pôsobí systematicky na OOP aj na celý organizmus. Problémom však je, že cytostatiká nešpecificky napádajú všetky deliace sa bunky a deleniu zabraňujú. Tým je chemoterapia často spojená s nežiadúcimi účinkami, negatívne ovplyvňujúcimi kvalitu života pacientiek. Moderné terapeutické koncepty sa snažia o individuálne prispôsobenú aplikáciu popri vylepšenej účinnosti, ktorú pacientky dobre znášajú.


4. Imunoterapia

Tu sa jedná o relatívne nové fromy terapie OOP doplňujúce doterajšie liečebné metódy. Tieto biologické liečebné metódy priamo či nepriamo podporujú imunitný systém organizmu na boj proti nádorovým bunkám. K tomu patrí tiež moderná, vysokoúčinná a na cieľ zameraná terapia protilátkami. Účinok monoklonálnych protilátok, ako aj iných molekulárne biologických terapií spočíva v protiklade ku chemoterapii v tom, že cielene účinkujú na špecifické štruktúry nádorových buniek. Takáto terapia, ktorá sa používa väčšinou v kombinácii s chemoterapiou, vykazuje vysokú účinnosť a spôsobuje oveľa menej nežiadúcich účinkov než klasické cytostatiká.


5. Hormonálna terapia

Mnohé druhy onkologických ochorení prsníka majú receptory citlivé voči pôsobeniu hormónov. Tieto receptory sa dajú predstaviť ako prijímače, ktoré na povel estrogénu a progesterónu pochádzajúcich zo ženských pohlavných orgánov stimulujú rast bunky. Tkanivá odobraté pri punkcii alebo operácii sú na prítomnosť týchto receptorov rutinne vyšetrované. Ak sa ich prítomnosť potvrdí, aplikáciou hormonálnej terapie sa rast nádoru priaznivo ovplyvní či spomalí. Takáto hormonálna terapia zpravidla spôsobuje menej nežiadúcich účinkov ako terapia cytostatikami.


6. Rádioterapia

Ožarovanie prsníka po operácii sa odporúča predovšetkým vtedy, keď sa vykonáva operácia prsníka s jeho zachovaním. Pri pokročilom štádiu onkologického ochorenia prsníka sa rádioterapia aplikuje aj pri mastektómii, aby sa zabránilo recidíve OOP.


Časový sled terapie


Neoadjuvantná terapia

Medikamentózna terapia (cytostatiká či hormonálna terapia) sa aplikuje pred operáciou, a to s cieľom zmenšenia nádoru, ako aj skorej liečby prípadného výskytu mikrometastáz – malých ložísk nádorových buniek v organizme.


Adjuvantná terapia

Medikamentózna terapia (cytostatiká, terapia protilátkami či hormonálna terapia), aplikovaná po operácii nádoru, aby sa zabránilo recidíve a tvoreniu metastáz.


Paliatívna terapia

Cieľom tejto terapie je predovšetkým zmiernenie bolesti a zlepšenie kvality života pri vysokom štádiu ochorenia. Pri onkologických ochoreniach prsníka sa dnes stále častejšie dosahuje predlžovanie života.

Text prevzatý od ED Austria, Preklad a adaptácia: Tím ED Slovakia