Skríningové pracovisko

Mamografický skríning

Vytvorenie Mamografického skríningového pracoviska z preventívneho alebo diagnostického pracoviska

Text vo formáte PDF

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

(1) Skríningové mamografické vyšetrenie oboch prsníkov je súčasťou sekundárnej prevencie nádorov prsníkov vybranej vekovej skupiny žien.

(2) Pod skríningovým mamografickým vyšetrením sa rozumie organizovaná, kontinuálna a vyhodnocovaná činnosť vedúca k včasnému zachyteniu zhubných nádorov prsníka vykonávaním skríningových mamografických vyšetrení prsníkov skupiny žien, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka.

Skríningové mamografické vyšetrenia sa vykonávajú na mamografických pracoviskách, ktoré spĺňajú podmienky pre mamografický skríning a sú preverené Pracovnou skupinou pre mamografický skríning nádorov prsníka Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii (ďalej len „Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka“) (ďalej len „preverené skríningové mamografické pracovisko“).

(3) Pracoviská programu mamografického skríningu nádorov prsníka sú preverené skríningové mamografické pracoviská, ktoré spĺňajú podmienky kvality, kontinuity a dôveryhodnosti dosahovaných výsledkov.

Pracoviská sú preverené a potvrdené Pracovnou skupinou pre mamografický skríning nádorov prsníka.

Úhrada mamografického skríningu preverenému mamografickému skríningovému pracovisku z verejného zdravotného poistenia sa vykonáva len na základe zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou, uzatvoreného na základe odporúčania Pracovnej skupiny skupiny pre mamografický skríning nádorov prsníka. Mamodiagnostické pracovisko požiada o vstup do programu mamografického skríningu nádorov prsníka na základe:

žiadosti o zaradenie do mamografického skríningového programu na vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka, ktorú podáva štatutárny orgán zdravotníckeho zariadenia na formulári uvedenom v prílohe č.1; súčasťou žiadosti je stanovisko Slovenskej rádiologickej spoločnosti pri SLS,

žiadosť sa podáva Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka, ktoré potvrdzuje splnenie podmienok pre skríning a výsledok dáva na vedomie všetkým zdravotným poisťovniam,

výsledok prerokovania žiadosti je žiadateľovi oznámený písomnou formou.

(4) Podmienky pre vstup a účasť mamodiagnostických pracovísk do mamografického skríningového programu sú stanovené na základe konsenzu členov Pracovnej skupiny pre mamografický skríning nádorov prsníka a Sekcie mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti. Kontinuálne dodržiavanie stanovených podmienok posudzuje Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka, ktorá je poradným orgánom pre podporu včasného záchytu nádorov prsníka a kontrolným orgánom správneho vykonávania mamografického skríningu nádorov prsníka, optimalizácie siete mamografických skríningových pracovísk a zabezpečenie interdisciplinárnej spolupráce odborníkov v oblasti diagnostiky nádorov prsníka.

(5)Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka dáva ministrovi zdravotníctva na vedomie zaradenie preverených mamografických skríningových pracovísk do mamografického skríningu, vyhodnocuje výsledky auditu mamografického skríningu, navrhuje legislatívne zmeny týkajúce sa mamografického skríningu a mamárnej diagnostiky. Tiež udeľuje Osvedčenie o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka a odporúčanie na zaradenie mamodiagnostického pracoviska do mamografického skríningu u novo zaradených pracovísk. Osvedčenie sa udeľuje najprv na jeden rok, po uplynutí tejto doby sa po opätovnej kontrole platnosť Osvedčenia predlžuje až na dva roky.

(6) V prípade potreby overenia plnenia podmienok pre mamografický skríning ustanoví výbor Pracovnej skupiny pre mamografický skríning nádorov prsníka kontrolnú skupinu, ktorá vykoná kontrolu na mamografickom skríningovom pracovisku. Kontrolná skupina je zložená zo zástupcov Pracovnej skupiny pre mamografický skríning nádorov prsníka, ktorej súčasťou sú zástupcovia zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, predseda a 2 členovia Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, zástupca výboru Rádiologickej spoločnosti SLS, zástupca SEMADI, zástupca radiačnej hygieny a zástupca zodpovedný za mobilné mamografické jednotky. Ďalej je súčasťou kontrolnej skupiny koordinátor mamografického skríningu pre dané mamografické skríningové pracovisko. O realizovanej kontrole sa vyhotoví zápis na mieste. Zoznam pracovísk, ktoré spĺňajú podmienky skríningového mamografického programu je priebežne aktualizovaný na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva SR.

(7) Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka úzko spolupracuje s odborníkmi Komisie Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, Sekciou mamárnej diagnostiky, zdravotnými poisťovňami, Národným centrom zdravotníckych informácií a výbormi odborných spoločností, ktoré sa zaoberajú diagnostikou a liečbou nádorov prsníka, profesionálnymi a pacientskymi organizáciami.

(8) Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka určí pre každé mamografické skríningové pracovisko koordinátora, ktorý priebežne sleduje kvalitu mamografického skríningu na preverených mamografických skríningových pracoviskách v určenom regióne, koordinuje činnosť mamografických skríningových pracovísk, pomáha riešiť odborné nedostatky pri vykonávaní a hodnotení mamografického skríningu.

(9) Preverené mamografické skríningové pracovisko je schopné vykonávať nasledovné zdravotné výkony: mamografiu, duktografiu, ultrasonografiu prsníkov, cielené intervenčné výkony pod ultrasonografickou kontrolou (tenkoihlovú aspiráciu, core-cut biopsiu) a diagnostický pohovor s klientkou mamografického skríningového programu.

(10) Ak preverené mamografické skríningové pracovisko nemá vo svojom vybavení stereotaktickú jednotku na lokalizáciu a biopsiu, vákuovú mamotómiu a nie je schopné vykonávať magnetickú rezonanciu prsníkov, je povinné si zazmluvniť spádové zariadenie, ktoré je vybavené k adekvátnemu doriešeniu nálezov. Kópia uzavretej dohody o spolupráci medzi prevereným mamografickým skríningovým pracoviskom a zazmluvneným špecializovaným zdravotníckym zariadením bude poskytnutá Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka.

(11) Určenie negatívneho nálezu má byť vykonané najlepšie v rámci jedného dňa, najneskôr do 3

pracovných dní.

(12) Výsledok diagnózy má byť známy najneskôr do 15 pracovných dní. Ak je potrebné diagnostiku

podozrivého (suspektného) nálezu výnimočne doplniť špecializovanými diagnostickými metódami (stereotaktickou biopsiou, vákuovou mamotómiou, magnetickou rezonanciou, počítačovou tomografiou a pozitrónovou emisnou tomografiou) vykonávanými mimo prevereného mamografického skríningového pracoviska, zodpovedá čas na určenie diagnózy možnostiam vykonania týchto špecializovaných vyšetrovacích metód..

Odborná spôsobilosť zdravotníckych pracovníkov mamografického skríningového pracoviska

(1) Mamografické skríningové vyšetrenie môže vykonávať lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia, vykonávajúci mamodiagnostiku, ktorý získa Osvedčenie o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka (ďalej len „skríningový mamodiagnostik“).

(2) Osvedčenie o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka vydáva Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka.

(3) O Osvedčenie o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka sa môže rádiológ uchádzať na základe: špecializácie v odbore rádiológia a preukázateľnej doterajšej praxe v mamodiagnostike (mamografické, ultrasonografické a intervenčné výkony), pričom za minimálny počet zhodnotených mamografických vyšetrení sa považuje 2000 vyšetrení /1 rok pre jedného lekára v posledných troch rokoch a preukázané počty vykonaných ultrasonografických vyšetrení prsníkov a intervenčých výkonov (punkcie, biopsie, duktografie) sú adekvátne k počtu vyhodnotených mamografických vyšetrení.

(4) Bakalár rádiologickej techniky alebo rádiologický asistent po získaní vyššieho odborného

vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent môže vykonávať skríningovú mamografiu, ak preukáže:

odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom obore špeciálna rádiológia, alebo

odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti mamografia, alebo

kontinuálnu prax na mamodiagnostickom pracovisku v trvaní minimálne 1 rok.

(5) Preverené mamografické skríningové pracovisko zabezpečí dvojité čítanie snímiek využívaním hodnotiaceho systému BI-RADS, to znamená hodnotenie všetkých mamografických skríningových vyšetrení dvoma nezávislými rádiológmi, z ktorých minimálne jeden má Osvedčenie o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka. Nezávislé hodnotenie druhým rádiológom (tzv. druhé čítanie) môže vykonávať aj rádiológ bez Osvedčenia o splnení podmienok pre vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka, ak toto osvedčenie získa do 2 rokov.

(6) Zdravotnícke zariadenie je spôsobilé vykonávať mamografický skríning, ak sa mamografickou

diagnostikou zaoberá najmenej 3 roky a v predchádzajúcom roku mamograficky vyšetrilo najmenej 3000 žien. Toto kritérium sa považuje za splnené aj zdravotníckym zariadením, ktoré zamestnáva v mamodiagnostike mimoriadne skúseného lekára v špecializačnom odbore rádiológa, ktorý preukázateľne zhodnotil mamogramy minimálne 3000 žien ročne v posledných 3 rokoch.

Materiálno-technické vybavenie mamografického skríningového pracoviska
Špecifikácia technického vybavenia pracoviska

(1) Požiadavky na materiálno - technické vybavenie mamografického pracoviska zaradeného do skríningu sú uvedené v prílohe č. 2 Prevádzkovateľ mamografického pracoviska zabezpečí, aby používané technické zariadenia a diagnostické prístroje zodpovedali ustanoveniam uvedeným v osobitnom predpise.

(2) Súčasťou vybavenia prevereného mamografického skríningového pracoviska sú nástroje na

(3) Stereotaktické zariadenie nie je nenahraditeľným vybavením prevereného mamografického skríningového pracoviska, v indikovaných prípadoch je nutné zabezpečiť dostupnosť tejto metódy odoslaním klientky na dohodnuté riešiace mamografické pracovisko, ktoré je vybavené stereotaxiou.

(4) Súčasťou vybavenia prevereného mamografického skríningového pracoviska je aj samostatný ultrazvukový prístroj s vybavením a sondami, ktoré spĺňajú kritériá na vyšetrovanie prsníkov.

(5) Preverené mamografické skríningové pracovisko vykonávajúce skríningové mamografické vyšetrenia v rámci svojej činnosti :

má platné povolenie podľa osobitného predpisu,

je zaradené Pracovnou skupinou pre mamografický skríning nádorov prsníka medzi mamografické skríningové pracoviská vykonávajúce skríningové mamografické vyšetrenia,

2,

je vybavené mamografickým zariadením vyhovujúcim požiadavkám na jeho kvalitu pre preverené mamografické skríningové pracovisko, danú požiadavkami na preberaciu skúšku, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 (kontrolované parametre, požadované tolerancie); príklad postupu pre optimálne nastavenie zobrazovacieho reťazca je uvedený v prílohe č. 4,

má pracovníka s oprávnením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre výkon sústavného dohľadu nad radiačnou ochranou. V súlade s pripravovanou harmonizáciou podmienok lekárskeho ožiarenia s CD 97/43/Euratom (Čl. 6) je odporúčanou profesiou rádiologický fyzik,

zaisťuje pravidelné skúšky dlhodobej stability, ktoré vykonávajú subjekty schválené úradom, v súlade so schváleným programom zabezpečenia a kvality,

samostatne zabezpečí skúšky prevádzkovej stálosti (rozsah skúšok, prípustné tolerancie a frekvencia ich vykonávania), podľa osobitného predpisu a prílohy č. 3,

predkladá výsledky skúšok prevádzkovej stálosti a dlhodobej stability na požiadanie koordinátorovi a v rámci pravidelných auditov kontrolnej skupine Pracovnej skupiny pre mamografický skríning nádorov prsníka,

poskytuje výsledky dátového auditu (štatistické ukazovatele) 2-krát ročne (t.j. každých 6 mesiacov) Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka,

úzko spolupracuje s pracoviskami iných medicínskych odborov, ktoré sa špecializujú na liečbu rakoviny prsníka, hlavne s chirurgickými oddeleniami, tiež oddeleniami klinickej onkológie, radiačnej onkológie, patológie a rádiológie,

sleduje hodnoty expozície žien zúčastnených v mamografickom skríningu a predkladá záznam o ich výške Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka.

Riešenie nadväznosti ďalších postupov pri mamografickom skríningu

Nadväznosť starostlivosti pri zistení nádoru prsníka je súčasťou podmienok na vykonávanie skríningového mamografického programu, pričom je jasne definovaná

nadväznosť zdravotníckeho zariadenia na konkrétne chirurgické, gynekologické a onkologické ambulancie a mamárne (prsníkové) komisie, aby zistený či podozrivý zhubný nádor mohol byť včas overený v rámci nevyhnutnej interdisciplinárnej spolupráce a náležite terapeuticky riešený bez omeškania,

spätná informačná väzba medzi lekármi vykonávajúcimi chirurgickú liečbu, onkológmi a prevereným skríningovým mamografickým pracoviskom, ktoré je povinné priebežne hodnotiť validitu a efektivitu vykonaných mamografických skríningových vyšetrení.

Podmienky účasti a uhrádzania mamografického skríningu nádorov prsníka

(1) Účasť na skríningovom mamografickom vyšetrení prsníkov na preverenom mamografickom skríningovom pracovisku má právo každá dospelá žena od 50. roku do 69. roku v dvojročných intervaloch ustanovených v osobitnom predpise

zaslanie písomnej alebo telefonickej pozvánky dospelým ženám vo veku uvedenom v odseku (1) tohto článku.

osobné prihlásenie sa ženy vo veku uvedenom v odseku (1) tohto článku na preverenom mamografickom skríningovom pracovisku, ak je dodržaný stanovený interval mamografických vyšetrení.

(3) Opakovanie alebo rozširovanie mamografického vyšetrenia nie je odporúčané z hľadiska

nežiaducich účinkov ionizujúceho žiarenia. Žena si sama hradí opakovanie vyšetrenia v prípade ak hodlá konzultovať alebo overiť nález jedného zdravotníckeho zariadenia na inom pracovisku rovnakého typu, ako aj v prípade ak podstúpiť kontrolné mamografické vyšetrenie v intervale kratšom ako dva roky ( nie však skôr ako o 1 rok). Ženy s vysokým rizikom vzniku rakoviny prsníka vo veku 50 – 69 rokov majú nárok na skríningovú mamografiu hradenú z verejného zdravotného poistenia v jednoročnom intervale.

(4) Výkon skríningovej mamografie zahŕňa:

dvojité čítanie a vyhodnotenie výsledkov nesuspektnej mamografie (BI-RADS 1-3) do 3 pracovných dní,

pri suspektnom náleze BI-RADS 4 a 5 oznámenie výsledku do 15 pracovných dní,

zabezpečenie ďalšieho vyšetrenia pri BI-RADS 0 a doriešenia pri pozitívnom histologickom náleze,

spracúvanie štatistických údajov a ich odovzdanie na komplexné štatistické spracovanie Hlavnému organizačnému centru mamografického skríningu SR pri MZ SR a Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka.

Vyšetrovacie metódy a ich kombinácie

(1) Mamografické skríningové vyšetrenie prsníka tvorí súbor anamnestických údajov nutných pre

správne vykonanie (anamnestický dotazník) a vyhodnotenie mamografie v dvoch projekciách (v projekcii mediolaterálnej šikmej a kraniokaudálnej) u oboch prsníkov .

(2) Všeobecné kritériá na zaručenie kvality snímky sú:

správna expozícia s využitím expozičnej automatiky,

správna kompresia,

správne nastavené projekcie (symetrickosť),

absencia kožných záhybov, prekrývajúcich artefaktov ako napr. plecia, tkanivo prsníka a pohybu, artefaktov spôsobených vyvolávacím procesom ako napr. prachu, odtlačkov, atď.

správna identifikácia (označenie snímok),

správna technika vyvolávacieho procesu,

archivácia analógových snímok a digitálnych obrazov.

(3) Hodnotenie klinickej kvality mamografického obrazu sa vykonáva podľa Formulára pre

hodnotenie klinickej kvality mamografického obrazu, ktorý je uvedený v prílohe č. 5.

(4) Pri nejednoznačnom, podozrivom alebo pozitívnom náleze diagnostický proces zahŕňa

nasledovné ďalšie metódy: ultrasonografiu, cielenú mamografiu s bodovou kompresiou, mamografiu so zväčšením a cielenú biopsiu.

(5) Vhodnosť vykonania jednotlivých vyšetrovacích metód a ich kombinácie určuje rádiológ,

s ohľadom na nález a vek ženy. Za kvalitu vykonaných vyšetrení a diagnostického záveru mamografického skríningového vyšetrenia prsníka je v plnej miere zodpovedný rádiológ.

(6) Skríningový mamodiagnostik prevereného mamografického skríningového pracoviska úzko

spolupracuje s lekármi iných medicínskych odborov (gynekológia, chirurgia, klinická onkológia, radiačná onkológia, patológia a genetika), ktorí zabezpečujú nadväznú starostlivosť a interdisciplinárnu spoluprácu. Tiež spolupracuje s regionálnymi zdravotnými orgánmi, zdravotnými poisťovňami, Hlavným organizačným centrom mamografického skríningu SR pri MZ SR a Pracovnou skupinou pre mamografický skríning nádorov prsníka.

Vedenie záznamov, spracovanie a archivácia výsledkov skríningu

vedie záznam každej klientky o vykonanom mamografickom skríningovom vyšetrení a jeho výsledku v písomnej, obrazovej, prípadne elektronickej podobe,

sleduje a vyhodnocuje výsledky svojej činnosti (dodržiavaním odporúčaných tolerancií jednotlivých parametrov),

minimálne sleduje tieto údaje:

dátum auditu a sledované obdobie, celkový počet jednotlivých vyšetrení v tomto období,

počet mamografických skríningových vyšetrení podľa vekových kategórií (po 5 rokoch od 50. roku veku), bydliska (región) vyšetrených žien,

počet vyžiadaných diagnostických mamografických vyšetrení (štatistika je vykonaná samostatne pre mamografické skríningové a diagnostické mamografické vyšetrenia),

celkový počet žien odporučených na ďalšie vyšetrenie (napr. na ultrasonografiu, cielenú snímku, biopsiu),

počet vykonaných doplňujúcich ultrasonografických vyšetrení,

počet odporúčaní na biopsiu (otvorené a core-cut samostatne),

výsledky bioptických vyšetrení: počet benígnych nádorov a malígnych, samostatné vedenie pre punkčnú biopsiu (aspiračnú biopsiu tenkou ihlou a „core-cut“ biopsiu) a chirurgickú („otvorenú“) biopsiu,

údaje o zistených karcinómoch: histologický typ, veľkosť, stav lymfatických uzlín a grade podľa definitívnej histológie TNM,

počet intervalových karcinómov (tieto prípady je potrebné archivovať samostatne);

zo sledovaných údajov sa odporúča štatisticky vyhodnotiť:

percento zúčastnených žien v určitom regióne (zo všetkých žien v danej vekovej skupine v tomto regióne),

správne pozitívne výsledky (TP),

falošne pozitívne výsledky (FP1, FP2, FP3), pričom FP1 je založená na abnormálnych nálezoch v skríningu, t.j. odporučenie na ďalšie vyšetrenie alebo biopsiu, FP2 je založená na odporúčaní na biopsiu a FP3 na výsledku biopsie,

pozitívne prediktívne hodnoty (PPV1, PPV2, PPV3), pričom PPV1 je opäť založená

na abnormálnych nálezoch v skríningu, t.j. odporučenie na ďalšie vyšetrenie alebo biopsiu, PPV2 je založená na odporúčaní na biopsiu a PPV3 na výsledku biopsie (tolerancia PPV1 5 - 10%, PPV2 25 - 40%),

detekčný pomer pre karcinóm (angl. cancer detection rate) pri skríningových prípadoch, t.j. počet zistených karcinónov na 1000 v skríningu mamograficky vyšetrených žien (tolerancia 2 – 10/1000 v skríningu mamograficky vyšetrených žien),

percento minimálnych karcinómov zo všetkých nájdených karcinóm (minimálny karcinóm sa definuje ako invazívny karcinóm ≤ 1 cm alebo duktálny karcinóm in situ; tolerancia minimálne 30%),

percento karcinómov s pozitívnymi lymfatickými uzlinami zo všetkých nájdených (tolerancia maximálne do 25%),

percento na doplňujúce vyšetrenie znovu pozvaných žien zo všetkých v skríningu mamograficky vyšetrených žien (angl. recall rate),

archivuje mamogramy všetkých predchádzajúcich mamografických skríningových

vyšetrení, aby boli k dispozícii na jednom pracovisku, nakoľko o včasnosti zachytenia nádoru prsníka môže rozhodnúť dynamika zmien v čase,

na vyžiadanie odovzdá dokumentáciu o doterajšom mamografickom skríningovom vyšetrení novému pracovisku, ktoré klientku preberá do starostlivosti (napríklad z dôvodu zmeny bydliska alebo na prianie ženy).

(2) Preverené mamografické skríningové pracovisko vykonávajúce mamografický skríning nádorov prsníka poskytuje výsledky dátového auditu 2-krát ročne (každých 6 mesiacov) Pracovnej skupine pre mamografický skríning nádorov prsníka, ktorá zverejňuje výsledky štatistického spracovania jedenkrát ročne v spolupráci s Národným onkologickým registrom SR.

(3) Komisia MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiológii, Pracovná skupina pre mamografický skríning nádorov prsníka a Hlavné organizačné centrum mamografického skríningu SR pri MZ SR sú v stálej spolupráci so SRS, EUNICE (EU Network on Information Cancer) a EUREF EÚ.

praktická realizácia

a) Požiadavky na personál:

pri vyšetrení 25 žien za deň t.j. 5000 za rok denne sa predpokladá 25 mamografií

2-5 doplňujúcich mamografických vyšetrení

8 USG vyšetrení

možná 1-2 biopsie

preto je potrebné:

dokumentaristka (sekretárka)

2 rádiologickí asistenti

1 rádiológ na plný úväzok

po 0.5 úväzku rádiológ na 2. čítanie

rádiologický fyzik úväzok

b) Štatistické vyhodnotenie práce

inštalácia a vyškolenie personálu pre prácu so štatistickým vyhodnocovacím programom, pravidelné sledovanie a doplňovanie histologických nálezov, mesačné vyhodnocovanie pracoviska

šesťmesačné vyhodnotenie prípravy na poskytnutie Pracovnej skupine pre mamografický skríning

c) Výcvik komunikácie s účastníčkami skríningu

nacvičenie príjemného, ústretového jednania a oznámenia výsledku, ako aj poskytnutia konzultácie ženám s novozistenou rakovinou prsníka

poučenie o samovyšetrení prsníkov, životospráve a prevencii vzniku rakoviny prsníka

d) Kontrola kvality zobrazenia a technických parametrov prístrojov (viď príloha)
ZOZNAM PRÍLOH:

Príloha 1: Žiadosť o zaradenie do skríningového programu na vykonávanie mamografického skríningu nádorov prsníka

Príloha 2: Požiadavky na prístrojové vybavenie prevereného skríningového mamografického pracoviska

Príloha 3: Kontrolované parametre, požadované tolerancie pri skúškach dlhodobej stability a prevádzkovej stálosti pre mamografické skríningové zdravotnícke zariadenia.

3.1.a Prehľad sledovaných parametrov, ich frekvencií a potrebné materiálové vybavenie pre realizáciu skúšok prevádzkovej stálosti pre konvenčné mamografické zariadenia

3.1.b Prehľad sledovaných parametrov, ich frekvencií a potrebné materiálové vybavenie pre realizáciu skúšok prevádzkovej stálosti pre digitálne mamografické zariadenia

3.2.a Kontrolované parametre a ich tolerancie pri skúškach prevádzkovej stálosti pre konvenčné mamografické zariadenia

3.2.b Kontrolované parametre a ich tolerancie pri skúškach prevádzkovej stálosti pre digitálne mamografické zariadenia

3.3a Kontrolované parametre pri skúškach dlhodobej stability pre konvenčné mamografické zariadenia pre skríning (hodnotené polročne)

3.3.b Kontrolované parametre pri skúškach dlhodobej stability pre digitálne mamografické zariadenia pre skríning (hodnotené polročne)

Príloha 4: Príklad postupu pre optimálne nastavenie zobrazovacieho reťazca

Príloha 5: Hodnotenie klinickej kvality mamografického obrazu nacvičenie príjemného, ústretového jednania a oznámenia výsledku, ako aj poskytnutia konzultácie ženám s novozistenou rakovinou prsníka

poučenie o samovyšetrení prsníkov, životospráve a prevencii vzniku rakoviny prsníka

5.a Hodnotenie klinickej kvality mamografického obrazu v CC projekcii

5.b Hodnotenie klinickej kvality mamografického obrazu v MLO projekcii