10 rokov Ružová stužka n.f. v Europa Donna

(1.1.2013-31.12.2023)

Európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka

Europa Donna Slovensko vznikla dňa 16.9.2013 vstupom Ružová stužka, n.f. do európskej koalície pre kontrolu rakoviny prsníka s názvom Europa Donna International.

Prezentácia Ružovej stužky (PDF)

Make #HealthyChoices Every Day! (YouTube video)

Breast Health Day

Europa Donna založila Deň pre zdravé prsia ako každoročnú udalosť, ktorá sa koná 15. októbra. Pripomína európskym ženám, že zdravý životný štýl je dôležitou súčasťou prevencie a boja proti rakovine prsníka. Dôležitá je aj včasná diagnostika najlepšie absolvovaním skríningových mamografických vyšetrení prsníkov žien, ktoré nemajú žiadne príznaky onkologického ochorenia.

NAŠE POSLANIE

europa donna sk

EUROPA DONNA je európska koalícia pre kontrolu rakoviny prsníka. Je to nezávislá nezisková organizácia, ktorá má pridružené národné organizácie v rámci celej Európy.

Táto koalícia si kladie za úlohu povzniesť povedomie žien o prevencii rakoviny prsníka a mobilizovať európske ženy v zmysle naliehania na zlepšenie prevencie a informovanosti o rakovine prsníka, podpory zázemia pre uskutočňovanie vhodného skríningu rakoviny prsníka, taktiež vhodnú liečbu a starostlivosť, ako aj podporu financovania výskumu.

EUROPA DONNA tak reprezentuje záujem európskych žien so zreteľom na miestne a národné autority ako aj inštitúcie v rámci Európskej únie.

Ciele ED Slovakia

 • zjednotenie organizácií aj jednotlivcov do koalície pre kontrolu rakoviny prsníka na Slovensku,
 • zastupovanie žien s rakovinou prsníka a žien Slovenska na medzinárodných fórach a nadnárodných štruktúrach,
 • podporovanie šírenia a výmeny aktuálnych informácií o rakovine prsníka na Slovensku, o jej optimálnej liečbe a prevencii,
 • zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie slovenských žien o prevencii rakoviny prsníka,
 • zdôrazňovanie potreby zvýšenia kvality preventívnych mamografických vyšetrení na Slovensku,
 • zavedenie vhodného skríningu a včasného odhalenia rakoviny prsníka,
 • zavedenie vhodného školenia zdravotníkov a pravidelného hodnotenia kvality zdravotníckych zariadení v rámci prevencie a skríningu,
 • zlepšenie poskytovania kvalitnej podpornej starostlivosti pacientkám s rakovinou prsníka počas liečby aj po nej,
 • zjednotenie snahy onkologicky chorých žien o zlepšenie kvality ich života.

Cena za umenie a humanitu

Pacientske organizácie Ružová stužka, n.f. a OZ Amazonky sa pridávajú k aktivite európskej koalície proti rakovine prsníka Europa Donna a v roku 2023 ocenia slovenské osobnosti so zameraním na umelkyne z radov onkologických pacientiek. Budú spolu hľadať ženy, ktoré prekonali rakovinu prsníka alebo sa na toto ochorenie liečia, a súčasne svojou prácou, umeleckou tvorbou či dobrovoľníckou iniciatívou inšpirujú k humanite.

Ocenenie Umenie a humanita (Art And Humanity Award) odovzdáme víťazke osobne v decembri 2023 v rámci medzinárodného dňa pre zdravé prsia (Breast Health Day). O tom, kto túto cenu získa, rozhodla porota zložená zo zástupcov pacientskych organizácií.

ZA ROK 2023 BOLA CENOU ART AND HUMANITY AWARD OCENENÁ EVA BACIGALOVÁ.
SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Za rok 2022 bola touto cenou ocenená Lenka Drobová.
Za rok 2021 bola touto cenou ocenená Katarína Olíková.

Akcie 2023

Europa Dona E-News Highlights, May - August 2023 (EN)

Akcie

 1. Breast Health Day 2023
 2. Beh pre zdravé prsia 20. máj 2023
 3. Výstavy diel onkopacientiek survivors spojené so vzdelávaním verejnosti o prevencii rakoviny prsníkov, správnej životospráve a samo vyšetrenia prsníkov na fantóme.
 4. Vedecká konferencia Štatistický audit mamografického skríningu spojený s tlačovou konferenciou. Sept. 2023
 5. Poď na mamografiu, ja som už bola....ocenenie preverených skríningových pracovísk na Slovensku

Events

 1. Breast Health Day 2023
 2. Health breasts run May 20, 2023
 3. Exhibitions of breast cancer survivors associated with public education about breast cancer prevention, proper lifestyle and breast self-examination on a phantom.
 4. Conference Statistical audit of mammographic screening, press conference. September 2023
 5. Come and have a mammogram, I've already been .... award of verified screening mammographic centers.

Akcie 2022

Výročná správa ED za rok 2022 (EN)

Súčasťou každej akcie je vzdelávanie verejnosti o správnej životospráve, mamografickom skriningu, nácvik samovyšetrenia na fantóme prsníka, odovzdávanie vzdelávacích materiálov, výstava diel onkopacientiek survivors, ochutnávka zdravých jedál s receptami.

Výstavy diel onkopacientiek survivor 

 • 7.1. Môj rok 2021 Anna Držíková Bratislava
 • 26.3. Len tak pre radosť. Mária Daňková Pečeňany 
 • 2.4.Len tak si maľujem Mária Daňková, Uhrovec
 • 5.4. Dotyky Katarína Olíková Bratislava
 • 4.5. Zivot v radosti Kristína Petrejova Knižnica Bratislava
 • 21.9. Ruzové okuliare Michal Minarský Knižnica Bratislava
 • 13.10. Fragmenty prírody Erika Gregušova Bratislava
 • 26.10. Spomienky na oddych Eva Massar Bratislava

ŠPORTOVE AKCIE pre širokú verejnosť

 • 29.máj Beh pre zdravé prsia Bratislava akcia BHD
 • 15.9. Športový deň fi.Stellantis Zavar 

Interaktívne diskusie pre verejnosť:

 • 22.2. pre zamestnancov fi.Dell Bratislava
 • 26.3. Pečeňany
 • 2.4. Uhrovec
 • 18.6. Pečeňanský kotlík
 • 9.10. Horná Maríková
 • 14.10. Prešov 
 • 19.10. Trnava
 • 15.10. Vedecká konferencia Trnava akcia BHD
 • 30.11. Deň pre ženy Bratislava

SPOLUPRÁCA S NOI (Národný onkologický inštitút) a MZ SR (Ministerstvo zdravotníctva)

 • Pomoc pri príprave legislatívy, odborné konferencie, osvetová kampaň pre mamografický skríning Slovensko, prezentácia pre IARC
 • Online akcie na www.ruzovastuzka.sk 

ART AND HUMANITY SLOVAKIA

 • Galéria umelcov survivors
 • Ružová tužka... príbehy
 • Žiť je krásne v každom veku... úvahy 

SPOLUPRÁCA S PAC. ORGANIZACIAMI

 • O.Z. Amazonky, O.Z. Onkomamky.
 • 4.10. Poď na mamografiu, ja som už bola Košice 
 • Výstavy, športové akcie
 • Breast Health Day:
 • 13.10. Tlačová konferencia Magistrát Bratislava Mamografický skríning
 • Osvetlenie dominánt miest na ružovo: prezidentský palác, budovy zdravotných poisťovní a desať satelitných akcii pri mamografických centrách v Bratislave, Trnave, Žiline, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Liptovský Hrádok, Banská Bystrica, Budatín

Akcie 2021

Pink October 2021/ Breast Health Day

podporné akcie organizované Pracovnou skupinou pre skríning rakoviny prsníka, skríningovými mamografickými centrami, NOI a pacientskymi organizáciami: Amazonky, Europa Donna, Ružová Stužka, Liga Proti Rakovine, Nie Rakovine

Bratislava

 • Počas celého októbra - každý týždeň  komplexné edukačné prednášky pre študentov Lekárskej fakulty UK aj s medzinárodným dosahom, cielená prezentácia významu medzinárodnej aktivity Breast Health Day nad rámec štandardného výučbového obsahu aj vyšším ročníkom zahraničných študentov medicíny (2. Rádiologická kliniky LF UK a OÚSA)
 • 5.10.- Galéria X,  „Sme úžasní 8“- vernisáž obrazových diel,  výuka samovyšetrenia prsníkov a rozdávanie vzdelávacích materiálov pre účastníčky (Ružová Stužka a Europa Donna)
 • 13.10.- Tlačová konferencia na tému Breast health Day  v Primaciálnom paláci, prezentácia poslania BHD, významu prevencie a včasnej diagnostiky, výsledkov skríningových mamografických vyšetrení v SR za rok 2020, úloha zdravotných poisťovní - tlačová správa, medializácia BHD (Ružová stužka, Europa Donna, Amazonky a NOI)
 • 15.10.- Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, Riaditeľstvo VšZP – rozsvietenie budov na ružovo
 • 18.10. – Dámsky klub RTVS – hosť riaditeľka NOI - vstup do relácie s témou prevencia rakoviny prsníka a mamografický skríning
 • Október – promovideo z aktivít BHD 2021 s motivačným plagátom do čakární preverených skríningových  mamografických pracovísk (Ružová stužka, Europa Donna Slovakia, nadácia Pontis, firmy Dell, Kärcher)

Trnava

 • 8.10. – prednáška odborníkov na tému Prevencia rakoviny prsníka, BHD (Fakultná nemocnica TT)
 • 15.10-21.10- Radnica na Hlavnej ulici v Trnave – rozsvietenie budovy na ružovo 
 • 21.10.- Európsky deň pre zdravé prsia- verejno-vzdelávacie podujatie o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle, životospráve, mamologickej starostlivosti a mamodiagnostike (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI)
 • 7.11. – Podcast skríningové mamografické pracovisko Fakultná nemocnica Trnava
 • V priebehu októbra - Slávnostné uvedenie nového mamografického pracoviska na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku MRI s.r.o. v Trnave

Banská Bystrica, Zvolen

Mammacentrum sv. Agáty Banská Bystrica aktivity počas celého októbra:

 • Aktivity k lepšej informovanosti žien o dôležitosti pravidelných  preventívnych mamografických vyšetrení
 • Natáčanie videa na pracovisku Mammacentrum s Jankou Hospodárovou  o jej prvom mamografickom vyšetrení a rozhovor s primárom Rádiologického oddelenia
 • Počas celého mesiaca budú rozdávané odznaky SOM ZA PREVENCIU všetkým našim pacientkam
 • Spolupráca s lokálnymi športovcami a umelcami, ktorí podporia Ružový október: FS Mladosť, malé baletky, Tanečná škola Zuzana Niščákovej, fitneska Neli Novodomská
 • Organizovaná prednáška o dôležitosti prevencie Gymnázium Zvolen
 • Rozhovor primára Rádiologického oddelenia v banskobystrickom rádiu BBFM o mýtoch mamografie
 • Rozhovor s riaditeľkou Mammacentra a pacientkou v rádiu LUMEN
 • V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia budú distribuované letáčiky o Mýtoch mamografie - odbúravanie predsudkov o tomto vyšetrení, povzbudzovanie pacientiek k absolvovaniu mamografie

15.10.

 • Informačný stánok v Európe SC - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie
 • Všetci zamestnanci prídu do práce v ružovom - tričká pre zamestnancov od zamestnávateľa.
 • Teleráno - povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie, odbúravanie mýtov z mamografie.
 • Hodinová veža v Banskej Bystrici, Stará radnica vo Zvolene – rozsvietenie budov na ružovo

Trenčín

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s.r.o. organizujú:

 • 12.10. – 13.10. - rozdávanie ružových stužiek na pôde Trenčianskej univerzity
 • 14.10.- organizovaná prednáška zameraná na dôležitosť skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samovyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení
 • 14.10. – Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity – rozsvietenie budovy na ružovo
 • 14.10. - 16.10.2021 prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu: „Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast“ vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity

Ružomberok

 • 13.10.- Edukačno-informačné promo ÚVN Ružomberok na tému „ Zdravé prsia“ – medializácia aktivity v lokálnych médiách
 • 15.10.- Mestský úrad na nám. Andreja Hlinku – rozsvietenie budovy na ružovo

Prešov

 • 15.10.-  Hlavné dominanty mesta Prešov – rozsvietenie budov na ružovo

Ďalšie aktivity pacientskych organizácií:

Aliancia Nie Rakovine:

 • Onko Tour po Slovensku „Najprv SAMO potom MAMO“- edukácia o potrebe skríningovom vyšetrení prsníkov, sprievodné vzdelávacie aktivity, distribúcia osvetových materiálov

Liga Proti Rakovine:

 • 1.10. - Teleráno – prvá informácia o Pink oktober v rámci viacročnej spolupráce so spoločnosťou Lindex, kt. počas celého mesiaca vo svojich predajniach naprieč SR distribuuje informačné materiály k samovyšetrovaniu prsníkov
 • 21.10. -  vo vstupných priestoroch nemocníc v BA, MT a KE rozsev informačných materiálov  k samovyšetrovaniu prsníkov, prevencii a mamografickým skríningom

Events 2021:

BHD 2021 Slovakia local activities

Metastatic breast cancer-related activities 2021:
 • January 2021: translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Breast Health Day activities 2021:
 •  “Support BHD by sporting, you too…” online sporting activity
 • May: “Maruska`s foods” healthy lifestyle online
 • June 20: “Run for healthy breasts” online and also at Zelezna studienka, Bratislava
 • June 23: appreciation of 2 mammographic screening workplaces by presenting them with a statuette “The Amazone”, together with OZ Amazonky
 • January 2021 translation and print of the brochure “Metastatic breast cancer”
Pink October 2021

A month dedicated to raising the awareness of Slovak women about the prevention of breast cancer, how to prevent the development of breast cancer with a proper lifestyle and how early detection of breast cancer by screening mammography helps save the health and years of life of many women.

Akcie 2020

Events 2020:

Akcie 2019

 • 22. júna.2019: Beh pre zdravé prsia  na Železnej studienke v Bratislave spojený s edukáciou verejnosti o samovyšetrení, prevencii onkologických ochorení a zdravej životospráve.
 • 3. octóber - 3. december: 75. výstava cyklu Umenie, ktoré lieči. V poradí už 6. výstava onkologických pacientov a ich príbuzných Sme užasní s názvom Od srdca k srdcu, vystavovala survivor Katarína Olíková. Vernisáž prebehla 3. októbra 2019 na pôde Preventívneho centra OUSA v Bratislave.
 • 15. októbra 2019 prebehla na pôde Národného onkologického ústavu v Bratislave tlačová konferencia s názvom Ružový október 2019 oslavujúca spustenie mamografického skríningu na Slovensku. Zúčastnili sa jej zástupcovia platformy pacientskych organizácii Slovenska.

Events 2019:

ED clenovia